speak white

redd wiss
nêger
wiss ésch scheen
wiss ésch nôwel
wiss ésch gschît
wiss ésch fránzeesch
fránzeesch ésch wiss
wiss un chic
elsasser
elsassisch degaje
net
zall ésch brimidîv
vülgêr
pfùi!
drum redd wiss
nêger
illnêger brischnêger môdernêger
drum redd wiss
wiss wi z báriss
un dunk dini nêgersprôch
en formôl
un schank se em müséum
drum redd wiss
nêger
dáss d wiss wursch
andli
wiss un gschît
wiss un chic
wiss wi z báriss

(André Weckmann in: A. Finck, A. Weckmann, C. Winter: In dieser Sprache – Neue deutschsprachige Dichtung aus dem Elsass, Hildesheim 1981)

Chinesisch

schang dsunn schint schun lang
schun fufzéhundert johr
züe lȧng schun schintse schȧng
mr dunke se ens chlor

un dich dezüe dü dauwer schȧng
wannd witersch dgosch ufrisch
gajenajede bürefȧng
ȧn rhin un ill un brisch

mr stecke di ene kenjelestȧll
mr verhunze dini seel äu bȧll
un kumm noch emol un wétt
un kumm noch emol un trétt

mr stecke di ene bȧbeldurm
ȧtomkiëhldurrn ȧm rhin
dȧss d kläin wursch wi e roder wurm
un wecke die dert in

schȧng dsunn schint schun lȧng
schang schint dsunn noch lȧng
un wilȧng noch gets e schȧng
wilȧng wilȧng

(Die Empfindung, daß dem Franzosen Elsässisch wie Chinesisch klingt, liegt diesem von elsässischer Lautlichkeit geprägten Liedgedicht André Weckmanns zugrunde, womit wir Rheinchinesisch offiziell in unsere Sprachsammlung aufnehmen.)