Wie das Gold am Calanda gefunden wurde

(erzählt von Christian Nold, aufgezeichnet von Arnold Büchli in: Mythologische Landeskunde von Graubünden)

“En Vinzens Schneller hed in sim Agger am Ri a Stei gfunda, wo vum Calanda aaha gheit gsi isch, un deer Stei het Gold ghaa. Un denn hens halt im Dorf vil vu dem Gold gredt. Un emool isch a Felschberger Jeeger uf d Jagd, und wo-n-er a Tiar uusgspuurnet het, isch er im Ifer anera Stell verbei ggang-ga, wo er Gold gseha het. Und dua, wo er dia Gams gschossa het gha, hed er zrugg wella zu dera Stell, wo er ds Gold gseha gha het, aber er het si nimma gfunda. Dahai het s dr Jeeger sim Buab verzellt. Deer het dem immer nootenggt, und wo er denn speeter d Felschberger Geis ghiätet het, isch er ama Taag geeget d Felsä ufi un het d Geis lo hogga. Iber a grausiga Ggufer un iber a Rifi duuri isch er ggang-ga und het de Platz suacha wella, wo imm dr Vatter aaggee het. Un zletscht, eerscht geege-n-Oobed, isch er uf dia Stell choo, und vor luuter Freid isch er det hogga bbliba. Dehei het ds ganz Dorf uf inn gwaartet, und sini Gspuusa au. Dua sin diä Meener ggang-ga un hen de Geisler un d Geiss suacha wella. D Gspuusa het durchuus au mit wella. Denn sin diä Geis uf di Weidplatz in dä Flidä – det isch mä mit nä-n-nufi; i bi au mit dä Geis dooba gsi. Un det sin diä Geis ggleega, aaber khei Geisler icht uma gsi. Dua sirn a Teil witer ufi khletteret geega d Felsä, un dia anderä sin hei mit dä Geis, wo si nit gfunda hen. Dä Meener sei`s denn dooba zerleidet, witer z`gooh, wil s gmeint hen, er sei villicht vertroolt. Un d Gspuusa isch denn vorwerts dur alli Stei un alles Gwett duuri, bis s ne erliggt het. Er hei ggschlooffa uf era Felsplatta neebet sim Gold, und si het ne am Bei ggrupft un ne wach gschittlet. Du hen si gjuuzt, diä zwei, dass di anderä ggheera sella. Und denn sin s go luaga choo und hen das Gold au gseh und sin denn mitanand hei. Das Gold hed er aber nit bhaalta terfa. Aber Gmei hed im as Gschenk gge, das er het chenna a Hisli baua, und dua hens chenna hiroota.”


Stichworte:
 
 
 

Kommentar abgeben: